Cywilizacja


jacek9520@gmail.com

książka Cywilizacja zachodnia i Czas

reklama książki na YouTube


Informacja o treści

Czas stał się jedną z najważniejszych wartości, która objawia się w przymusie i oczekiwaniu, by Działać-Coraz-Szybciej i Żyć-Coraz-Dłużej. Są to obecnie priorytety cywilizacyjne, bo od kilku dekad powodują najbardziej znaczące zmiany, na jakie cele wykorzystujemy posiadane zasoby, czyli surowce, kapitał, pracę, czas i kwalifikacje.

Sięgając do przeszłości, spostrzegamy wyraźne powiązania między obecnym dowartościowaniem czasu a historycznymi procesami sekularyzacji i modernizacji.

Kiedy pytamy, jakie są konsekwencje przemiany czasu w wartość, obserwujemy zadziwiający trend coraz wyraźniej negujący nieuchronność śmierci. Kiedy pytamy, co legło u podstaw historycznej przemiany czasu w wartość, dostrzegamy chrześcijaństwo.

W okresie 2012-2014 książka została pobrana z mojej strony           45 734 razy

O tym jest ta książka. nieco więcej informacji o treści książki

Pełny tekst  książki w wersji pdf.      12 MB, wersja 5.8, interaktywna, marzec 2012 roku. Wersja pdf zawiera Zakończenie, Aneksy i źródła, których nie ma w wersji on-line

streszczenie książki wersja pdf   streszczenie książki wersja online

Opinie czytelników

Krytycy mojej książki narzekają, że mówię niepoważnie o poważnych sprawach. Niektórzy jej entuzjaści głoszą, że to pierwsza teoria cywilizacji postmodernistyczna. Ani ci ani tamci nie mają racji.

Czytelnicy dzielą się także na zachwyconych formą tej książki i na tych, którzy z tego właśnie powodu nie są w stanie jej w ogóle czytać. Oceń ją sam(a). Możesz ją ściągnąć w całości, w jednym pliku na swój komputer lub tablet. 

Wraz ze wzrostem popularności rośnie liczba opinii na temat mojej książki. Bardzo cenię te krytyczne, emocjonalne i złośliwe (socjologiczny komiks dla młodzieży, obrazkowy bełkot, teoria cywilizacji dla tabloidów).

Na drugim biegunie znalazłem recenzje, które wiążą moją analizę z pracami takich nurtów myślenia jak Science and Technology Studies (STS), Sociology of Scientific Knowledge (SSK), Social Construction of Technology (SCOT) czy Social Shaping of Technology (SST).

Takie powinowactwo bardzo mi pochlebia. Moją intencją było wskazanie czynników, które zdeterminowały historyczny kierunek rozwoju zachodniej nauki, technologii i gospodarki. Pokazanie procesu nadającego coraz większą wartość kategorii czasu i pokazanie cywilizacyjnych konsekwencji tej aksjologizacji czasu świetnie się wpasowuje w analizy SSK, STS i im podobne.

Forma graficzna

Książka jest kolorową prezentacją komputerową. Tekst podany w formie skondensowanej. Bardzo dużo zdjęć i grafik. Książka w pełni interaktywna. Dostosowana do używania na komputerach i tabletach z ekranami dotykowymi.

Każda strona to slajd opatrzony tytułem podrozdziału. Tytuł jest linkiem do spisu treści. Spis treści to zbiór linków do odpowiednich miejsc w książce. Z każdej strony można przejść do dowolnego miejsca w książce dzięki zakładkom.

Tak pomyślaną książkę łatwo czytać na monitorze lub tablecie. Nawigacja po niej jest banalna dzięki wszechobecnym linkom.

Równie dobrze można ją wydrukować. Sugeruję druk dwóch slajdów na stronie A4, jeden pod drugim. Najlepiej drukować obustronnie.

Informacje wydawnicze

Plik z książką liczy 12 MB. Zanim go ściągniesz, możesz przeczytać krótką informację o książce zamieszczoną powyżej, obok zdjęcia okładki. Lub streszczenie. Ocenisz, czy Cię interesuje. Formę graficzną ocenisz otwierając którykolwiek z zamieszczonych poniżej rozdziałów w wersji pdf (najlepsza jakość).

Ebook, wersja 5.8 z marca 2012 roku jest nieco zmienioną wersją ebooka opracowanego w listopadzie 2011 roku. Zmiany w wersji 5.8 są przede wszystkim techniczne, polegają na przystosowaniu książki do czytania także na stosunkowo małych, 9-10 calowych, dotykowych ekranach tabletów (dziękuję czytelnikom za zwrócenie na to uwagi). Jedyna istotna zmiana merytoryczna to nowa wersja Aneksu 3.

Poniżej: streszczenie i rozdział po rozdziale. Jest to wersja 5.7 z roku 2008. Wszystkie pliki są w wersji on-line i w formacie pdf. Planowana jest aktualizacja książki, głównie rozdziału VII. Zrobię to w roku 2014 lub 2015, po zakończeniu pracy nad książką o fenomenie europejskim. Tekst książki „Cywilizacja zachodnia i Czas” (poza cytatami) oraz koncepcja i opracowanie graficzne Jacek Kwaśniewski, 2004, 2008, wersja 5.7. Wersja 5.7 jest wersją roboczą, nie przeznaczoną do publikacji i rozpowszechniania. Udostępnione pliki można wykorzystywać dla własnych potrzeb. Jeśli tekst jest wykorzystywany – proszę zrobić odnośnik do mojej strony

mój adres: adres-mail-gmail-9520

Rozdziały

Wersja on-line nie zawiera Zakończenia, Aneksów i źródeł, które są w wersji pdf

streszczenie książki  wersja pdf

obrazki poniżej to wersje on-line

Wstęp. Slajd 001

Wstęp

Czas jest dla nas coraz ważniejszą wartością. Doświadczamy jej goniąc uciekające terminy, uciekającą młodość a wreszcie i uciekające życie. Wartość czasu budowaliśmy stopniowo. W pewnym sensie cała historia Zachodu jest procesem transformacji czasu w wartość. W efekcie wartość ta coraz silniej decyduje o kierunkach alokacji zasobów cywilizacyjnych, kształtuje nasze indywidualne i zbiorowe priorytety, nadaje cywilizacji długofalowy kierunek rozwoju. O tym jest ta książka.


Rozdział 1. Slajd 001

Rozdział 1  Zachodnia cywilizacja i szybkość

Analiza mechanizmu, który tworzy, powiela i wzmacnia cywilizacyjną presję szybkości. Presja generowana jest na poziomie makro przez procesy ekonomiczne, specyficzne dla rozwiniętych gospodarek rynkowych. Makropresja oddziaływuje zwrotnie na jednostkę i zmienia jej preferencje, zwyczaje, zainteresowania i oceny. Im bardziej poddana tej presji dana warstwa społeczna, tym bardziej indywidualne aksjologie reprodukują i wzmacniają cywilizacyjną presję szybkości. Koło zależności zostaje zamknięte.


Rozdział 2. Slajd 001

 Rozdział 2  Rosnąca wartość czasu

Szybka cywilizacja premiuje typy zachowań i cechy osobowościowe spotykane statystycznie częściej wśród ludzi młodych. Pragmatyczne w swych korzeniach pragnienie, by Jak-Najdłużej-Być-Młodym staje się w końcu wartością autonomiczną i samodzielnym czynnikiem przyspieszenia cywilizacyjnego. Stymuluje bowiem sprzyjające przyspieszeniu procesy realne. Z kolei historyczny proces sekularyzacji podnosi wartość czasu doczesnego a modernizacja umożliwia realizację drugiego oczekiwania, by Jak-Najdłużej-Być-W-Ogóle. Oba pragnienia Dłużej kształtują cywilizacyjne priorytety i coraz silniej determinują kierunki wykorzystania cywilizacyjnych zasobów.


Rozdział 3. Slajd 001

Rozdział 3  Tabu śmierci

Artykulacja oczekiwań, by Jak-Najdłużej-Być-W-Ogóle została opóźniona, gdyż w połowie XX wieku nastąpiła kulminacja zjawiska tabu śmierci. Było ono ściśle powiązane z przebiegiem procesów demograficznych i ich skutkami psychologicznymi. Postęp przeżywalności młodych w pierwszej połowie wieku ostro kontrastował z brakiem postępu w odniesieniu do ludzi starszych i komunikowanym im brakiem nadziei w tym zakresie. Reakcją było wyciszenie tematu śmierci jako obrona przed masową frustracją i równoczesny duży wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Długofalowe efekty tych nakładów poprawiły na tyle relatywną przeżywalność ludzi starszych, że tabu obecnie słabnie. Wersja książkowa tego rozdziału (z przypisami), patrz: “Tabu śmierci.


Rozdział 4. Slajd 001

Rozdział 4  Ku Byciu Bez Końca

Omówione zostały podstawowe konsekwencje wzrostu wartości czasu. Są nimi: 1/ bardzo znacząca gospodarczo, politycznie i społecznie realokacja zasobów cywilizacyjnych wywołana wzrostem wartości czasu. Została przedstawiona analiza statystyczna procesów realokacji na przestrzeni XX wieku, 2/ wynikający z procesu realokacji dostrzegalny kierunek rozwoju zachodniej cywilizacji, wykraczający poza cele, uznawane zwykle za doczesne. Pragnienie, by Być-Coraz-Dłużej jest bowiem bezkresne i rzuca przez to wyzwanie śmierci, 3/ przemiana pragnienia, by Być-Coraz-Dłużej w typowo mityczną strukturę postrzegania rzeczywistości, 4/ napięcia międzycywilizacyjne, które wynikają z odmiennej szybkości procesu sekularyzacji i modernizacji na Zachodzie i w innych kręgach kulturowych.


 Rozdział 5. Slajd 001

Rozdział 5  Śmierć w odwrocie

Zderzenie dokonań i ambicji w Byciu-Coraz-Dłużej z odwiecznym zjawiskiem śmierci rodzi specyficzne reakcje kulturowe. Śmierć coraz częściej uznawana jest jako aberracja, anomalia i choroba. Im dłużej przeciętnie żyjemy, tym silniej odczuwamy śmierć dzieci i coraz starszych ludzi jako coś nienormalnego. Taka interpretacja pozwala pogodzić istnienie śmierci z żądaniem Bycia-Coraz-Dłużej i optymizmem co do przyszłości. Legitymizuje także procesy realokacyjne, o których była mowa w rozdziale poprzednim. Zmienia też postawę wobec śmierci, na aktywny sprzeciw i nasila chęć walki z tą Odwieczną Nieuchronnością.


Rozdział 6. Slajd 001

Rozdział 6 Zwycięstwa nad Czasem. Wiek XX

Być-Coraz-Dłużej to zwycięstwo nad Czasem. Zachodnia cywilizacja atakuje w tym celu sam problem czasu a równocześnie stara się uczynić nas samych jak najbardziej na czas odpornymi. Fizyka XX wieku uczyniła czas jednym ze swych wiodących zagadnień. Od chwili powstania teorii względności otwarto okno dla poważnych studiów nad możliwością i sposobami manipulowania Czasem i przemieszczania się w nim. Z kolei sukcesy medycyny i nauk biologicznych tak wydłużają średnią długość naszego życia, że zbliżyliśmy się do punktu przełomowego, gdy głównym problemem dalszego trwania naszego organizmu stanie się nie zwalczanie kolejnych chorób, ale sam proces starzenia, jego opóźnienie i eliminacja.


 Rozdział 7. Slajd 001

Rozdział 7  Czas i Bycie w przyszłości

Omówione zostały najnowsze zdobycze nauki i techniki, zwłaszcza medycyny, farmacji i biotechnologii, w zakresie leczenia chorób i przeciwdziałania procesowi starzenia. Opisano eksperymentalne, planowane i spodziewane technologie i produkty w tym zakresie oraz dyskusje wokół możliwych konsekwencji, m.in. społecznych i kulturowych, jakie mogą one wywołać. Najbardziej spektakularne jest zderzenie wizji wieszczących z optymizmem nadchodzącą erę ludzi udoskonalonych i prognoz, które widzą w tym zapowiedź końca człowieka. W wersji zaktualizowanej, szczególna uwaga będzie poświęcona najbardziej obiecującej obecnie drodze ku wydłużaniu życia – biotechnologii. Przedstawione zostaną kolejne generacje leków opartych na białkach modyfikowanych genetycznie oraz zastosowania inżynierii genetycznej do selekcji zarodków (PGD i PGH). Omówione będzie stan zaawansowania i problemy związane z terapiami genetycznymi i modyfikacjami komórek linii płciowej (plemniki i jaja).