Rozdział 1 – Zachodnia cywilizacja i szybkość


Skrót

W rozdziale poddano analizie specyficzny fenomen współczesnej cywilizacji zachodniej – jej rosnącą szybkość w wielu dziedzinach. Zostało zdefiniowane pojęcie szybkości cywilizacyjnej i wskazano sposoby pomiaru tej prędkości.

Zdefiniowane zostało także samo pojęcie cywilizacji zachodniej. Pokazano pięć wymiarów cywilizacyjnych: lokalizację geograficzną, dziedzictwo historyczne, elementy technopolis, systemy wartości oraz sferę życia codziennego.

Przyspieszenie cywilizacyjne zostało przeanalizowane od strony makroagregatów ekonomicznych oraz z perspektywy jednostki.

Analizując przyspieszanie od strony makro, przedstawiono źródła ekonomiczne przyspieszenia. Są nimi zasady prywatnej gospodarki rynkowej połączone z unikalną dla Zachodu wysoką efektywnością przekształcania majątku społecznego w kapitał produkcyjny. Zachodnia zdolność mobilizacji kapitału produkcyjnego skontrastowana została z sytuacją w tej dziedzinie w gospodarkach quasi rynkowych krajów III świata. Wskazano i omówiono źródło tej zdolności – wysoki stopień unifikacji i integracji praw własności. Omówiono w zarysie historyczny proces, który doprowadził do tej unifikacji oraz wyjaśniono, jak stymuluje ona mobilizację kapitału produkcyjnego.

Dla analizy przyspieszenia cywilizacyjnego z perspektywy jednostki został zidentyfikowany zespół wartości LNS, poprzez który presja makro cywilizacyjna oddziałuje na jednostkę. Na zespole LNS (Lepszy-Nowy-Szybszy) opiera się system zachęt i żądań wobec jednostki jako konsumenta i jako pracownika/producenta. Przedstawiony został mechanizm sprzężenia zwrotnego. Presja cywilizacyjna przekształca system wartości jednostki a co za tym idzie jej preferencje, zwyczaje, zainteresowania i oceny. Z drugiej strony, tak przekształcona aksjologia reprodukuje i wzmacnia presję cywilizacyjną.

Wskazane zostały czynniki różnicujące wrażliwość na presję cywilizacyjną w różnych krajach,  regionach, grupach społecznych i obszarach gospodarki.


Slajdy

Kliknięcie na miniaturkę powiększa slajd, aby go można obejrzeć. Najechanie kursorem na powiększony slajd po jego prawej stronie pokazuje strzałkę w prawo. Kliknięcie na tę strzałkę przenosi na następną stronę. Najechanie kursorem na powiększony slajd po jego lewej stronie pokazuje strzałkę w lewo. Kliknięcie na tę strzałkę przenosi na poprzednią stronę.