Rozdział 4 – Ku Byciu Bez Końca


Skrót

W rozdziale zostały omówione podstawowe konsekwencje wzrostu wartości czasu. Są nimi realne procesy realokacji zasobów cywilizacyjnych, zarówno przeszłe, obecne jak i spodziewane, wynikający z nich dostrzegalny kierunek rozwoju zachodniej cywilizacji, mityczny sposób postrzegania rzeczywistości związanej z oczekiwaniami Dłużej oraz napięcia międzycywilizacyjne wynikłe z odmiennej szybkości procesu sekularyzacji i modernizacji na Zachodzie i w innych kręgach kulturowych.

Została przedstawiona i uzasadniona teza o możliwości pomiaru wartości czasu doczesnego poprzez analizę statystyczną dynamiki nakładów na ochronę zdrowia. Zostały zaprezentowane odpowiednie dane statystyczne za okres 1880-2000 oraz istniejące prognozy sięgające do roku 2075. Wszystkie one pokazują niemal wykładniczy wzrost wydatków na ochronę zdrowia i wydłużanie naszego życia. Odzwierciedla to w znacznym stopniu społeczne preferencje i wyznawane wartości. Ich łączny efekt to najbardziej znacząca realokacja zasobów cywilizacyjnych, jaką można zaobserwować od połowy XX wieku. Coraz większa porcja PNB jest i będzie przeznaczana na realizację tych preferencji.

W dalszej części rozdziału pokazano, że oczekiwania typu Być-Coraz-Dłużej i Dłużej-Być-Młodym spełniają kryteria mitycznego postrzegania rzeczywistości. Wartość czasu ulegając petryfikacji w te struktury mityczne przekształca się w autonomiczny i bardzo silnie działający czynnik powielania mechanizmu cywilizacyjnego, który te oczekiwania wytworzył.

Przedstawione zostało następnie rozumowanie, że nieprzerwanie rosnąca siła żądań i pragnień, by Być-Coraz-Dłużej, prognozy w tym zakresie i brak dającej się obecnie pomyśleć granicy tych oczekiwań, pozwalają dostrzec kierunek rozwoju cywilizacji zachodniej wykraczający poza cele, zwykle uznawane za doczesne. Bowiem tak jak funkcja wykładnicza zmierza ku nieskończoności, choć tej granicy nie osiąga, tak samo kierunek Dłużej zmierza ku swojej granicy, także w nieskończoności, tyle że jest to nieskończoność w kategoriach ludzkiego czasu.


Slajd

Kliknięcie na miniaturkę powiększa slajd, aby go można obejrzeć. Najechanie kursorem na powiększony slajd po jego prawej stronie pokazuje strzałkę w prawo. Kliknięcie na tę strzałkę przenosi na następną stronę. Najechanie kursorem na powiększony slajd po jego lewej stronie pokazuje strzałkę w lewo. Kliknięcie na tę strzałkę przenosi na poprzednią stronę.