Socjalizm


jacek9520@gmail.com

książka   (Nie)realny socjalizm

Informacja o książce

Książkę napisaliśmy  razem z moim najlepszym przyjacielem, śp. Jerzym Drygalskim (1948-2018). Praca szeroko dyskutowana w kraju i na Zachodzie. Jest jedną z najważniejszych, globalnych propozycji teoretycznej analizy komunizmu. Wydana najpierw w wydawnictwie podziemnym (1988), potem przez PWN (1992). Fragmenty publikowane w wielu wydawnictwach europejskich oraz w USA i Kanadzie. W okresie 2012-2014 książka została pobrana z mojej strony 27 882 razy

Prezentuję poniżej całą książkę i osobno jej część drugą, która analizuje działanie realnego socjalizmu na przykładzie PRL. Rozdziały części drugiej (IV – VII) dotyczą pryncypiów strukturalnych państw realnego socjalizmu, działania władz lokalnych, mass-mediów i samej partii komunistycznej.

Dostępna jako ebook – patrz niżej

Streszczenie: Marks wierzył, że po obaleniu kapitalizmu świat wróci do stanu naturalnej harmonii. Wizja likwidacji konfliktów wraz z likwidacją klas społecznych zdominowała myślenie następnych pokoleń lewicy. Budując nowe państwo, bolszewicy byli równie pragmatyczni co doktrynerscy. Wierząc, że są depozytariuszami prawdy o nieuchronnej jedności, zwalczali każdy jej brak jako działanie wrogie. Budowali system równocześnie utopijny, bo przystosowany do mitycznej harmonii i zarazem praktyczny, bo wspierający utopię jedności blokowaniem swobodnej artykulacji i likwidacją wrogów. Powstało państwo oparte na założeniu jedności interesów, której nigdy nie było. Warunkiem jego trwania było nieustanne blokowanie swobodnej artykulacji interesów, która dla komunizmu była bezpośrednim zagrożeniem. Co nie raz obserwowaliśmy. Gdy tylko blokada ulegała osłabieniu, system zaczynał się chwiać. Połowa książki (część II) poświęcona jest Polsce i przedstawia szczegółowo sposoby, jakimi komuniści kneblowali artykulację w radach narodowych, prasie i w samej partii.


„(Nie)realny socjalizm”, wersja pdf, wszystkie rozdziały

„(Nie)realny socjalizm” wersja pdf, część II (o Polsce: rozdziały IV – VII)

(Nie)realny socjalizm”, wersja on-line oraz do pobrania, część II (o Polsce: rozdziały IV-VII)

Wersja on-line (otwierana w każdej przeglądarce). Rozmiar 570 kB. Wersja w pełni interaktywna. Tekst dostosowuje się do szerokości okna.
Ebook do czytania na notebookach, tabletach i czytnikach ebooków.


Rozdziały IV – VII w osobnych plikach oraz okładka, spis treści i wstęp

Okładka oraz informacje wydawcy
Spis treści
Wstęp
Rozdział IV   Pryncypia realnego socjalizmu: jedność interesów i blokada swobodnej artykulacji
 1. Socjalistyczna zasada jedności interesów
 2. Instytucje demokratyczne a zasada jedności
 3. Demokracja w świecie konfliktów, czyli demoliberalna
 4. Demokracja bez konfliktów, czyli socjalistyczna
  Prawa człowieka. Partie i wybory. Parlament. Gwarancje trwałości. Konkluzje
Rozdział V   Rady narodowe – władza bez władzy
 1. Pozycja ustrojowa rad a mechanizm blokady artykulacji
 2. Blokada artykulacji poprzez kanał sterowania centralnego
  Mechanizm odgórnego narzucania decyzji. Ustawowa neutralizacja organów przedstawicielskich
 3. Blokada artykulacji poprzez kanał kontroli lokalnej
  Ewolucja systemu wyborczego. Bieżąca kontrola rady narodowej przez terenowy komitet PZPR
Rozdział VI   Środki masowego niekomunikowania – prasa PRL
 1. Uwaga wstępna
 2. Polityka wydawnicza
  Tworzenie partyjnego monopolu wydawniczego. Polityka wydawnicza wobec gazet codziennych.
 3. Polityka kadrowa
  Pożądany model dziennikarza. Kontrola systemu awansowego. Reguły i paradoksy politycznej selekcji. Dziennikarz i system korupcji. Ocena skuteczności polityki kadrowej.
 4. Bezpośrednie sterowanie treścią prasy przez aparat partyjny
  Narzucanie treści jako forma blokady. Organizacja partyjnego sterowania treścią gazet
 5. Cenzura
  Miejsce cenzury w procesie blokady. Uprawnienia cenzury w okresie 1946-1980. Cenzura – struktura, zatrudnienie, płace, upartyjnienie. Organizacja pracy cenzorskiej
 6. Zasady i techniki preparowania obrazu rzeczywistości w latach siedemdziesiątych
  Prezentowanie obrazu harmonii społecznej. Zasada i techniki kompromisu informacyjnego
 7. Kilka konkluzji
Rozdział VII   Statyści i partia wewnętrzna
 1. Statut PZPR
 2. Jedność dzialania partii na zewnątrz
  Znaczenie jedności i czynniki jej zagrażające. Blokada artykulacji jako metoda osiągania jedności
 3. Mechanizm blokady
  Partia wewnętrzna. Neutralizacja partyjnych organów wybieralnych
 4. Grupowy interes partii wewnętrznej