Czemu Europa?


Od 2018 roku moje studia nad historią i teorią cywilizacji prowadzę już nie sam, ale wspólnie z Jacentym Siewierskim.

Jest to autor znakomitej pracy o chrześcijańskich korzeniach Zachodu. Jest opublikowana na moim portalu. Można ją czytać i pobrać. Interesuje nas ten sam krąg zagadnień, mamy bardzo podobne przemyślenia na ich temat. Koncentrowaliśmy się niekiedy na różnych kwestiach, co świetnie poszerza zakres tematów, jakie znajdzie czytelnik na tej stronie.

Jestem więcej niż zadowolony, że zaczęliśmy współpracować. Pomaga też bliskość zamieszkania. Jesteśmy od siebie oddaleni kilkanaście minut spacerem.

ENG Since 2018 I have not been working alone on Christian roots of Western civilization anymore but together with Jacenty Siewierski, the author of the superb book on Christian origins of the West

Jacek Kwaśniewski

Jacenty Siewierski i Jacek Kwasniewski

Na zdjęciu: Jacenty Siewierski (po lewej)  i  Jacek Kwaśniewski

Jacenty Siewierski, Moje zainteresowania i plany

Witam czytelników zainteresowanych kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju cywilizacji, czytelników portalu Jacka Kwaśniewskiego, z zaproszenia którego z radością skorzystałem.

Przedstawiam poniżej swoje dokonanie analizujące wpływ chrześcijaństwa na ekspansję cywilizacji zachodniej. Ten problem, unikalność kultury i cywilizacji zachodniej oraz jej witalność i ekspansja w świecie wraz z obecnym wysychaniem jej źródeł, interesuje mnie bez wątpienia w największym stopniu. W sposób naturalny niejako zwróciłem się w przeszłości ku kulturze i cywilizacji konfucjańskiej, której rozwój bywał niejednokrotnie porównywany z rozwojem Zachodu. Opublikowałem parę prac z tego zakresu tematycznego.

Poza tematyką cywilizacji moje zainteresowania obracają się wokół historii i antropologii z dodatkiem filozofii i socjologii, a zwłaszcza kwestie tożsamości zbiorowej, wspólnoty, tradycji, wielokulturowości i kulturowych wzorów życia społecznego. Te zagadnienia, łącznie z cywilizacją, zamierzam nadal rozwijać w owocnej współpracy na portalu Jacka Kwaśniewskiego.


Jacek Kwaśniewski, Gorąco polecam

Od prawie dwudziestu lat zajmuję się historią cywilizacyjnej eksplozji Europy, datującej się od XII – XIV wieku,  i mogę z całym przekonaniem polecić pracę  Jacentego Siewierskiego – jedną z najlepszych analiz roli chrześcijaństwa w powstaniu europejskiego fenomenu. Dobór zagadnień gwarantuje szerokie, panoramiczne spojrzenie. Chrześcijaństwo i Kościół są pokazane jako fundament Europy, który scala jej różnorodność, wprowadza na tory indywidualizmu, dostarcza modelu nowożytnego prawa, wspiera budowę miejskiej autonomii, stwarza warunki rozwoju zinstytucjonalizowanej działalności intelektualnej. Nie ma w tej analizie apologetyki. Autor ukazuje późniejszą erozję chrześcijaństwa jako motoru cywilizacyjnej eksplozji. Wykorzystana jest obszerna literatura przedmiotu. Na osobną pochwałę zasługuje Zakończenie. Pisane dziesięć lat temu, rysuje niewesołe perspektywy dla przyszłości Zachodu, których zaczęliśmy właśnie doświadczać.


Jacenty Siewierski, książka  “Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej”

cała książka wersja pdf      streszczenie pdf      streszczenie on-line

Rozważania wstępne

streszczenie on-line       Rozważania wstępne pełna wersja pdf (otwórz/pobierz)

Kultura i cywilizacja. Definicje kluczowych pojęć
Religia i kultura
Osie periodyzacji
Zawartość opracowania

1.  Chrześcijaństwo jako fundament

streszczenie on-line      cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Od Romanitas ku Christianitas
Narodziny państwa chrześcijańskiego
Instytucjonalizacja chrześcijaństwa i pozycja Rzymu
Chrześcijańskie uniwersum moralno-polityczne
Kulturowa jedność chrześcijańskiej Europy
Postępująca erozja chrześcijaństwa
Podsumowanie

2.  Indywidualizm w europejskiej kulturze

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Kultura w epoce po-chrześcijańskiej
Chrześcijańskie źródła indywidualizmu
Zmiana celu kulturowego
Indywidualizm jako zagrożenie podstaw kultury
Postępująca erozja indywidualizmu

3.  Formowanie się autonomicznej społeczności miejskiej

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Uniwersalia kulturowe i cywilizacyjne
Dyferencjacje wzorów cywilizacyjnych
Chrześcijańskie inspiracje autonomicznej społeczności miejskiej
Droga miasta ku autonomii w Europie średniowiecznej
Podstawy autonomii miast
Wpływ średniowiecznej społeczności miejskiej na dynamikę i przemiany gospodarcze. Od społeczności miejskiej do kapitalizmu
Zakończenie. Szczególna rola miasta w rozwoju historycznym

4.  Narodziny porządku prawnego

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Miejsce prawa w kulturze konfucjańskiej
Formowanie się zachodniej tradycji prawnej
Reforma kościelna w XI w.

5.  Preludium rewolucji naukowej

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Bóg i ład natury
Wiedza naukowa w starożytności i w średniowieczu
Pożytki płynące ze scholastyki
Autorytet i rozwój wiedzy

 Zakończenie

streszczenie on-line       Zakończenie pełna wersja pdf (otwórz/pobierz)

Bibliografia,  Indeks rzeczowy       wersja pdf


Jacenty Siewierski, Historyczny wyścig cywilizacji. Dlaczego Zachód zwyciężył? Rola chrześcijaństwa

Krótki tekst zawierający dziewięć punktów sumujących problem tytułowy: dlaczego Zachód zwyciężył? Dlaczego  stał się światowym hegemonem? Kiedy to się zaczęło?
2018, 19 stron

otwórz tekst pdf / pobierz plik pdf

Spis treści

 • Sformułowanie problemu
 • Zachód a reszta: cywilizacja europejska (zachodnia) a cywilizacje pozaeuropejskie. Ustrój polityczny, porządek prawny i niezależne siły społeczne
 • Dynamika europejska a statyczne dzieje Wschodu
 • Źródła wewnętrznej dynamiki europejskiej. Przesłanie chrześcijańskie
 • Rola Kościoła w dynamice cywilizacji zachodniej
 • Transformacja chrześcijaństwa w indywidualizm; od transcendencji do immanencji
 • Autonomiczna społeczność miejska jako następstwo ducha chrześcijańskiego i źródło dynamiki Zachodu
 • Porządek prawny
 • Wiedza naukowa jako czynnik ekspansji cywilizacyjnej
 • Czy cywilizacja łacińska (określenie Feliksa Konecznego odniesione do kultury zachodniej) stanowi szczyt osiągnięć ludzkości?

Jcenty Siewierski, Chrześcijańskie uzasadnienie rozwoju nauki i technologii w Średniowieczu (VIII ’19)

2019, wersja robocza, 8 stron, working version

obejrzyj / pobierz pdf


Jacenty Siewierski, Kultura a rozwój gospodarczy. Analiza porównawcza Zachodu i Azji wschodniej (VIII ’19)

2010, 81 stron, nowy na tej stronie

obejrzyj / pobierz pdf


Jacenty Siewierski, Autonomia jednostki a wspólnota. Analiza porównawcza rozwoju gospodarczego na Zachodzie i w Azji wschodniej (VIII ’19)

2011, 95 stron, nowy na tej stronie

obejrzyj / pobierz pdf


Jacenty Siewierski, Biogram

Socjolog. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej. Stopień naukowy doktora socjologii.

Kariera zawodowa:

 • 1971 tytuł magistra. Praca magisterska: „Historiozofia De Civitate Dei św. Augustyna”
 • 1971 praca w redakcji PWN
 • 1972 praca w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa)
 • 1980 stopień doktorski na UW. Praca doktorska: „Idea socjalizmu w pracach Kautskiego i Bauera na tle  ówczesnych sporów o sposób jej realizacji”
 • Staże zagraniczne na uniwersytetach w Lipsku, Mannheim i Duisburgu
 • Obecnie starszy wykładowca w SGH
 • Pełnione funkcje: Od 1972 nieprzerwanie pracownik Katedry Socjologii SGH. W latach 2002 – 2010 przewodniczący KZ Solidarność na SGH i z tego tytułu zasiadający w senacie uczelni z głosem doradczym

Zainteresowania naukowo-badawcze:

• lata 70. – idee socjalistyczne w myśli niemieckiej i austriackiej
• lata 80. – przemiany społeczności lokalnych
• lata 90. – transformacja gospodarki i społeczeństwa w warunkach wolnego rynku
• Od roku 2004: kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego

Wybrane publikacje:

 • Socjologia gospodarki (wraz z L. Gilejko, J. Gardawski i R. Towalski), wyd. Difin, Warszawa 2006; 2. wyd. 2007
 • Chrześcijaństwo jako fundament kultury europejskiej, w: Studia i Prace KES, zeszyt naukowy 13, Warszawa 2007, OW SGH
 • Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, wyd. SGH, Warszawa 2009
 • Idea wielokulturowości. Tradycja Rzeczypospolitej a doświadczenia obecne, wyd. SGH, Warszawa 2010
 • Chrześcijaństwo i konfucjanizm jako kulturowe stymulatory rozwoju gospodarczego. Zachód i Azja Wschodnia; (w druku wyd. SGH)
 • Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Japonii, w: (red. K. Górak-Sosnowska, J. Jórewicz), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Łódź 2010, Wyd. Ibidem

Prowadzone zajęcia: wykłady z socjologii, socjologii gospodarki i socjologii pracy, antropologii społecznej i cywilizacji europejskiej

Zainteresowania: szachy, brydż, historia antyczna, kultura Wschodu

JaSeizaji   ROZNE  Chrz cniej  Strwie  kjkjk klj