Bieżące informacje nad czym pracuję (od 2021)


My current work

Lipiec 2021

Uważny czytelnik zauważył, że ciągle robię co innego, niż zamierzam. Teksty, które zapowiadałem leżą odłogiem. Tymczasem opublikowałem argumentację na rzecz Kościoła i chrześcijaństwa, jako głównych zmiennych wyjaśniających fenomen europejski. A teraz sprawiam moim czytelnikom niespodziankę tekstem, w którym obliczam tempo i skalę europejskiej kolonizacji. Skłoniła mnie do tego lektura ciekawej książki  P.T. Hoffmana “Why Did Europe Conquer the World?” a zwłaszcza fragment podejmujący ten temat. Postanowiłem zająć się tym problemem szczegółowo. Przy okazji okazało się, że nawet podstawowe obliczenia dotyczące tempa europejskiej kolonizacji są prawie całkowicie zaniedbane.

ENG The attentive reader noticed that I often do something different from what I have been announcing earlier. At the same time I published other things, like e.g. arguments for Church and Christianity being the main variables explaining the European phenomenon. And now I surprise my readers with calculations on the pace and scale of European colonization in 1492-1914 period. The question is simple. How much did the areas controlled by the European empires grow? The question is simple, interesting and important but a little has been done so far in the matter

Czerwiec / June  2021

Praca nad Zakończeniem książki “Średniowieczne statki handlowe” postępuje, choć wolniej niż myślałem. Zebrałem materiały na temat portugalskiej wojny morskiej z imperium Osmanów w XVI wieku w Azji. Także o wojnach morskich królestw hinduskich: Wielkiego Mogoła, Maratha i Mysore, z Anglikami w XVII i XVIII wieku. Także o hinduskim przemyśle stoczniowym tego okresu. Mam materiały na temat statków skarbowych Zheng He, oceniające krytycznie mit o ich wielkości. Także tłumaczące w nowy i ciekawy sposób ideę siedmiu wypraw Zheng He. Zebrałem dane liczbowe o handlu Azja – Europa w wiekach XVI – XVIII oraz dane o polinezyjskich konstrukcjach statkowych i tych z Azji południowo wschodniej. Osobno zbieram materiały na temat głębokich przyczyn zamorskiej ekspansji Europy. Fascynujący jest również wątek motywów i przyczyn eksploracji Afryki zachodniej przez Portugalię. Teraz głównie myślę, jak te informacje zamknąć w kilkunastu stronach zakończenia. Konkretnie zaś, jakie zadać pytanie, które wykorzysta i uporządkuje te wszystkie materiały proponując wyjaśnienie fenomenu zamorskiej ekspansji Europy w okresie wczesnonowożytnym.

ENG  Work on the Conclusion of the book “Medieval Merchant Ships” is slowly progressing. I collected materials on the Portuguese naval wars against the Ottoman Empire in the 16th century in Asia. Also about the sea wars of the Hindu kingdoms: the Great Mogul, Maratha and Mysore, with the English in the 17th and 18th centuries. Also about the Indian shipbuilding industry of that period. I have materials on Zheng He’s treasure ships criticizing the myth of their size. Also explaining in a new way the philosophy behind the ​​Zheng He’s seven expeditions. I collected data on Asia-Europe trade in the 16th – 18th centuries and data on Polynesian ship constructions and those from Southeast Asia. Separately, I collect materials on deep causes (economic, geopolitical, social) of the European overseas expansion. The theme of the motives and reasons for Portugal’s exploration of West Africa is also fascinating. Having all this I mainly think how to fit that information in a dozen or so pages of the Conclusion. Specifically, what question to ask, which will use and organize all these materials, proposing an explanation of the phenomenon of Europe’s overseas expansion in the early modern period. 

Maj / May 2021

Kontynuuję pracę nad nowym zakończeniem książki “Średniowieczne statki handlowe”. Po zaprezentowaniu ewolucji konstrukcji statkowych od I do XVI wieku, chcę wskazać XV-XVI wieczne źródła morskiej ekspansji Portugalii i porównać to z funkcjonowaniem ówczesnej cywilizacji azjatyckiej.

Poza tym, publikuję krótki, 3,5 stronicowy tekst (“Dlaczego Kościół, dlaczego chrześcijaństwo?”), który objaśnia, dlaczego wybrałem Kościół i doktrynę chrześcijańską jako główne zmienne wyjaśniające cywilizacyjną eksplozję Europy zapoczątkowaną w wiekach średnich.

Kwiecień / April  2021

Aktualizuję książkę “Średniowieczne statki handlowe”. Piszę nowe zakończenie. Chcę rzucić okiem na XV i XVI wieczny morski i oceaniczny handel państw Azji i ludów Polinezji. Sprawdziłem też napisane fragmenty o iberyjskiej ekspansji oceanicznej. Przy okazji zrobiłem tłumaczenie klasycznej pracy Guinote’a “Ascensão e declínio, da Carreira da Índia (Séculos XV-XVIII)”. Tekst zawiera wiele ważnych i ciekawych informacji o stratach, jakie armady poniosły w ciągu kilkuset lat.

Inna sprawa. Autor książek o jachtingu, który zamieścił swoją wersję informacji o przeliczeniu siły wiatru na energię mechaniczną żagla, nie odpowiada na moje prośby, by skonfrontował ją ze wzorami konwersji znanymi z fizyki. Bo wyniki są zdecydowanie inne.  Po wstępnej odpowiedzi, zamilkł i nie reaguje na maile. ???

ENG I am updating the book “Medieval Merchant Ships” and writing new Conclusion. My focus is on the ocean trading of Asian nations and Polynesian people. Besides, I did a translation of a classic Guinote’s work  “Ascensão e declínio, da Carreira da Índia (Séculos XV-XVIII)”. The paper contains a lot of important and interesting information about losses of portuguese armadas.

Unfortunately, the author of well known books on jachting got silent. His data about mechanical energy generated by sails are quite different from those that can be calculated on the basis of known formulas. In March I asked him to explain the difference. Initially he promised but later got silent. I asked him again and nothing. ???

Marzec / March  2021

Czekam na dyskusję ze specjalistą od jachtingu, na temat energii mechanicznej generowanej przez żagle i dlatego odłożyłem na bok tekst o szacowaniu łącznej mocy energetycznej (w postaci napędu żaglowego) średniowiecznej, europejskiej floty handlowej. Tekst o kosmologii Kopernika też czeka w kolejce. Robię aktualizację mojej książki “Średniowieczne statki handlowe”. Poznałem  norweskiego  historyka Johanna Rasmusa Brandta, który zrobił bardzo interesujące szacunki wielkości rzymskiej floty handlowej. Usunąłem z mojej książki stare informacje na ten temat i wstawiłem nowe, za Brandtem. I kontynuuję aktualizację książki

ENG I wait for the discussion, with the specialist in jachting, on the mechanical energy generated by sails, and that’s why I have put aside the text on the estimation of the energy capacity (in the form of sail propulsion) of the medieval European merchant fleet. The text about Copernicus’ cosmology is also waiting in the queue. Recently I’ve met the Norwegian historian Johann Rasmus Brandt, who made very interesting estimates of the size of Roman merchant fleet. So interesting that I’ve removed old information on this subject from my book “Medieval Merchant Ships” and inserted new information after Brandt. Now I continue updating the book.

Luty / February  2021

Aktualnie pracuję nad dwoma tekstami. Pierwszy to rozszerzona aktualizacja artykułu o przemysłowej energetyce Średniowiecza. Pięć lat temu napisałem krótko o znaczeniu młynów i wiatraków dla rozwoju gospodarczego średniowiecznej Europy (Młyny i wiatraki). Teraz chciałbym moją argumentację poszerzyć i uzupełnić o bardzo ważny i pominięty wtedy składnik. W pełnym Średniowieczu młyny i wiatraki dostarczały Europie energii w wysokości ok. 600 tysięcy koni mechanicznych. Ale przecież energia wiatru napędzała całą europejską flotę handlową a ta była kluczowym elementem średniowiecznej rewolucji handlowej. Z jakich więc mocy energetycznych korzystała ta rewolucja? Mam nadzieję, że praca, jaką włożyłem w napisanie książki o średniowiecznych statkach handlowych (patrz tutaj) pozwoli na dokonanie tego szacunku a przynajmniej wskazanie kierunków, którymi należy podążyć, aby ten szacunek wykonać.

Drugi tekst jest związany z kosmologią Kopernika i Ptolemeusza. Istnieje wiele, zdecydowanie rozbieżnych ocen na temat znaczenia dzieła Kopernika w historii nauki. Chciałbym zobaczyć, jakie są źródła tego zróżnicowania. To wymaga m.in. jasnej, ale nie uproszczonej, prezentacji, czym się różni kosmologia Kopernika od Ptolemeusza.