Czemu Europa?


Z początkiem 2018 roku moje studia nad historią i teorią cywilizacji prowadzę wspólnie z Jacentym Siewierskim. Jest to autor znakomitej pracy o chrześcijańskich korzeniach Zachodu. Można ją tu czytać i pobrać. Interesuje nas ten sam krąg zagadnień, mamy bardzo podobne przemyślenia na ich temat. Koncentrowaliśmy się niekiedy na różnych kwestiach, co świetnie poszerza zakres tematów, jakie znajdzie czytelnik na tej stronie.

Jestem więcej niż zadowolony, że zaczęliśmy współpracować. Pomaga też bliskość zamieszkania. Jesteśmy od siebie oddaleni kilkanaście minut spacerem.

Jacek Kwaśniewski

Jacenty Siewierski i Jacek Kwasniewski

Na zdjęciu: Jacenty Siewierski (po lewej)  i  Jacek Kwaśniewski

Jacenty Siewierski,   Moje zainteresowania i plany

do napisania


Jacek Kwaśniewski,  Gorąco polecam

Od prawie dwudziestu lat zajmuję się historią cywilizacyjnej eksplozji Europy, datującej się od XII – XIV wieku,  i mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że praca  Jacentego Siewierskiego jest jedną z najlepszych analiz roli chrześcijaństwa w powstaniu europejskiego fenomenu. Dobór zagadnień gwarantuje szerokie, panoramiczne spojrzenie. Chrześcijaństwo jest pokazane jako fundament Europy, który scala jej różnorodność i wprowadza na tory indywidualizmu, dostarcza modelu nowożytnego prawa, wspiera budowę miejskiej autonomii, dzięki której powstają warunki rozwoju zinstytucjonalizowanej działalności intelektualnej, również budowanej przez Kościół. Nie ma w tej analizie apologetyki, bo autor ukazuje także późniejszą erozję chrześcijaństwa jako motoru cywilizacyjnej eksplozji. Jest wykorzystana bardzo obszerna literatura przedmiotu. Na osobną pochwałę zasługuje Zakończenie. Pisane dziesięć lat temu rysuje niewesołe perspektywy dla przyszłości Zachodu, których zaczęliśmy właśnie doświadczać.


Jacenty Siewierski,   książka  „Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej”

książka pdf      streszczenie pdf      streszczenie on-line

Rozważania wstępne

ze wstępu       wersja pdf (otwórz/pobierz)

Kultura i cywilizacja. Definicje kluczowych pojęć

Religia i kultura

Osie periodyzacji

Zawartość opracowania


1.  Chrześcijaństwo jako fundament

streszczenie on-line      wersja pdf (otwórz/pobierz)

Od Romanitas ku Christianitas

Narodziny państwa chrześcijańskiego

Instytucjonalizacja chrześcijaństwa i pozycja Rzymu

Chrześcijańskie uniwersum moralno-polityczne

Kulturowa jedność chrześcijańskiej Europy

Postępująca erozja chrześcijaństwa

Podsumowanie


2.  Indywidualizm w europejskiej kulturze

streszczenie on-line       wersja pdf (otwórz/pobierz)

Kultura w epoce po-chrześcijańskiej

Chrześcijańskie źródła indywidualizmu

Zmiana celu kulturowego

Indywidualizm jako zagrożenie podstaw kultury

Postępująca erozja indywidualizmu


3.  Formowanie się autonomicznej społeczności miejskiej

streszczenie on-line       wersja pdf (otwórz/pobierz)

Uniwersalia kulturowe i cywilizacyjne

Dyferencjacje wzorów cywilizacyjnych

Chrześcijańskie inspiracje autonomicznej społeczności miejskiej

Droga miasta ku autonomii w Europie średniowiecznej

Podstawy autonomii miast

Wpływ średniowiecznej społeczności miejskiej na dynamikę i przemiany gospodarcze. Od społeczności miejskiej do kapitalizmu

Zakończenie. Szczególna rola miasta w rozwoju historycznym


4.  Narodziny porządku prawnego

streszczenie on-line       wersja pdf (otwórz/pobierz)

Miejsce prawa w kulturze konfucjańskiej

Formowanie się zachodniej tradycji prawnej

Reforma kościelna w XI w.


5.  Preludium rewolucji naukowej

streszczenie on-line       wersja pdf (otwórz/pobierz)

Bóg i ład natury

Wiedza naukowa w starożytności i w średniowieczu

Pożytki płynące ze scholastyki

Autorytet i rozwój wiedzy


 Zakończenie

streszczenie on-line       wersja pdf (otwórz/pobierz)


Bibliografia,  Indeks rzeczowy       wersja pdf


Jacenty Siewierski,   Fleszem po problemie chrześcijańskich korzeni Zachodu

do napisania


Jacenty Siewierski,   Biogram

Dr socjologii w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca w SGH, w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej w Wołominie.

Przebieg kariery zawodowej: W latach 1966-1971 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 uzyskał tytuł magistra przedstawiając pracę pt. Historiozofia De Civitate Dei św. Augustyna pod kierunkiem prof. J. Szackiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w redakcji PWN, a od 1972 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). W 1980 obronił pracę doktorską na UW pt. Idea socjalizmu w pracach Kautskiego i Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji pod kier. prof. L. Gilejko. Odbył staże zagraniczne na uniwersytetach w Lipsku, Mannheim i Duisburgu. Obecnie starszy wykładowca w SGH z otwartym przewodem habilitacyjnym na Wydziale Filozofii i Socjologii UW – publikacja: Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, wydana w roku 2009 w OW SGH.

Pełnione funkcje: Od 1972 nieprzerwanie pracownik Katedry Socjologii SGH. W latach 2002 – 2010 przewodniczący KZ Solidarność na SGH i z tego tytułu zasiadający w senacie uczelni z głosem doradczym.

Zainteresowania naukowo-badawcze:  W latach 70-tych zainteresowania wokół idei socjalistycznej w myśli niemieckiej i austriackiej, w latach 80-tych wokół przemian społeczności lokalnych, w 90-tych wokół transformacji gospodarki i społeczeństwa w warunkach wolnego rynku. Od roku 2004 zainteresowania badawcze nakierowane są przede wszystkim na kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego
i społecznego.

Wybrane publikacje:

  • Socjologia gospodarki (wraz z L. Gilejko, J. Gardawski i R. Towalski), wyd. Difin, Warszawa 2006;
    2-ie wyd. 2007
  • Chrześcijaństwo jako fundament kultury europejskiej, w: Studia i Prace KES, zeszyt naukowy 13, Warszawa 2007, OW SGH
  • Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, wyd. SGH, Warszawa 2009
  • Idea wielokulturowości. Tradycja Rzeczypospolitej a doświadczenia obecne, wyd. SGH, Warszawa 2010
  • Chrześcijaństwo i konfucjanizm jako kulturowe stymulatory rozwoju gospodarczego. Zachód i Azja Wschodnia; (w druku wyd. SGH)
  • Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Japonii, w: (red. K. Górak-Sosnowska, J. Jórewicz), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Łódź 2010, Wyd. Ibidem.

Prowadzone zajęcia: wykłady z socjologii, socjologii gospodarki i socjologii pracy, antropologii społecznej
i cywilizacji europejskiej

Zainteresowania:  szachy, brydż, historia antyczna, kultura Wschodu.

 –

brudnopis techniczny przy budowie strony, zniknie, gdy będzie gotowa

Jacenty Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja zachodniej cywilizacji

 ROZWAŻANIA  WSTĘPNE

Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej

Strona w budowie

Indeks rzeczowy

kjkjkjkjkjk kljkjkjkj

jklhkjhkjkjg