Czemu Europa?


Od 2018 roku moje studia nad historią i teorią cywilizacji prowadzę już nie sam, ale wspólnie z Jacentym Siewierskim.

Jest to autor znakomitej pracy o chrześcijańskich korzeniach Zachodu. Jest opublikowana na moim portalu. Można ją czytać i pobrać. Interesuje nas ten sam krąg zagadnień, mamy bardzo podobne przemyślenia na ich temat. Koncentrowaliśmy się niekiedy na różnych kwestiach, co świetnie poszerza zakres tematów, jakie znajdzie czytelnik na tej stronie.

Jestem więcej niż zadowolony, że zaczęliśmy współpracować. Pomaga też bliskość zamieszkania. Jesteśmy od siebie oddaleni kilkanaście minut spacerem.

Jacek Kwaśniewski

Jacenty Siewierski i Jacek Kwasniewski

Na zdjęciu: Jacenty Siewierski (po lewej)  i  Jacek Kwaśniewski

Jacenty Siewierski,   Moje zainteresowania i plany

Witam czytelników zainteresowanych kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju cywilizacji, czytelników portalu Jacka Kwaśniewskiego, z zaproszenia którego z radością skorzystałem.

Przedstawiam poniżej swoje dokonanie analizujące wpływ chrześcijaństwa na ekspansję cywilizacji zachodniej. Ten problem, unikalność kultury i cywilizacji zachodniej oraz jej witalność i ekspansja w świecie wraz z obecnym wysychaniem jej źródeł, interesuje mnie bez wątpienia w największym stopniu. W sposób naturalny niejako zwróciłem się w przeszłości ku kulturze i cywilizacji konfucjańskiej, której rozwój bywał niejednokrotnie porównywany z rozwojem Zachodu. Opublikowałem parę prac z tego zakresu tematycznego.

Poza tematyką cywilizacji moje zainteresowania obracają się wokół historii i antropologii z dodatkiem filozofii i socjologii, a zwłaszcza kwestie tożsamości zbiorowej, wspólnoty, tradycji, wielokulturowości i kulturowych wzorów życia społecznego. Te zagadnienia, łącznie z cywilizacją, zamierzam nadal rozwijać w owocnej współpracy na portalu Jacka Kwaśniewskiego.


Jacek Kwaśniewski,  Gorąco polecam

Od prawie dwudziestu lat zajmuję się historią cywilizacyjnej eksplozji Europy, datującej się od XII – XIV wieku,  i mogę z całym przekonaniem polecić pracę  Jacentego Siewierskiego – jedną z najlepszych analiz roli chrześcijaństwa w powstaniu europejskiego fenomenu. Dobór zagadnień gwarantuje szerokie, panoramiczne spojrzenie. Chrześcijaństwo i Kościół są pokazane jako fundament Europy, który scala jej różnorodność, wprowadza na tory indywidualizmu, dostarcza modelu nowożytnego prawa, wspiera budowę miejskiej autonomii, stwarza warunki rozwoju zinstytucjonalizowanej działalności intelektualnej. Nie ma w tej analizie apologetyki. Autor ukazuje późniejszą erozję chrześcijaństwa jako motoru cywilizacyjnej eksplozji. Wykorzystana jest obszerna literatura przedmiotu. Na osobną pochwałę zasługuje Zakończenie. Pisane dziesięć lat temu, rysuje niewesołe perspektywy dla przyszłości Zachodu, których zaczęliśmy właśnie doświadczać.


Jacenty Siewierski,   książka  „Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej”

cała książka wersja pdf      streszczenie pdf      streszczenie on-line

Rozważania wstępne

streszczenie on-line       Rozważania wstępne pełna wersja pdf (otwórz/pobierz)

Kultura i cywilizacja. Definicje kluczowych pojęć
Religia i kultura
Osie periodyzacji
Zawartość opracowania

1.  Chrześcijaństwo jako fundament

streszczenie on-line      cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Od Romanitas ku Christianitas
Narodziny państwa chrześcijańskiego
Instytucjonalizacja chrześcijaństwa i pozycja Rzymu
Chrześcijańskie uniwersum moralno-polityczne
Kulturowa jedność chrześcijańskiej Europy
Postępująca erozja chrześcijaństwa
Podsumowanie

2.  Indywidualizm w europejskiej kulturze

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Kultura w epoce po-chrześcijańskiej
Chrześcijańskie źródła indywidualizmu
Zmiana celu kulturowego
Indywidualizm jako zagrożenie podstaw kultury
Postępująca erozja indywidualizmu

3.  Formowanie się autonomicznej społeczności miejskiej

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Uniwersalia kulturowe i cywilizacyjne
Dyferencjacje wzorów cywilizacyjnych
Chrześcijańskie inspiracje autonomicznej społeczności miejskiej
Droga miasta ku autonomii w Europie średniowiecznej
Podstawy autonomii miast
Wpływ średniowiecznej społeczności miejskiej na dynamikę i przemiany gospodarcze. Od społeczności miejskiej do kapitalizmu
Zakończenie. Szczególna rola miasta w rozwoju historycznym

4.  Narodziny porządku prawnego

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Miejsce prawa w kulturze konfucjańskiej
Formowanie się zachodniej tradycji prawnej
Reforma kościelna w XI w.

5.  Preludium rewolucji naukowej

streszczenie on-line       cały rozdział wersja pdf (otwórz/pobierz)

Bóg i ład natury
Wiedza naukowa w starożytności i w średniowieczu
Pożytki płynące ze scholastyki
Autorytet i rozwój wiedzy

 Zakończenie

streszczenie on-line       Zakończenie pełna wersja pdf (otwórz/pobierz)

Bibliografia,  Indeks rzeczowy       wersja pdf


Jacenty Siewierski,   Fleszem po problemie chrześcijańskich korzeni Zachodu

tekst jest już napisany, zostanie niebawem (październik 2018) umieszczony na stronie


Jacenty Siewierski,   Biogram

Dr socjologii w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca w SGH, w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej w Wołominie.

Przebieg kariery zawodowej: W latach 1966-1971 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1971 uzyskał tytuł magistra przedstawiając pracę pt. Historiozofia De Civitate Dei św. Augustyna pod kierunkiem prof. J. Szackiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w redakcji PWN, a od 1972 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). W 1980 obronił pracę doktorską na UW pt. Idea socjalizmu w pracach Kautskiego i Bauera na tle ówczesnych sporów o sposób jej realizacji pod kier. prof. L. Gilejko. Odbył staże zagraniczne na uniwersytetach w Lipsku, Mannheim i Duisburgu. Obecnie starszy wykładowca w SGH z otwartym przewodem habilitacyjnym na Wydziale Filozofii i Socjologii UW – publikacja: Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, wydana w roku 2009 w OW SGH.

Pełnione funkcje: Od 1972 nieprzerwanie pracownik Katedry Socjologii SGH. W latach 2002 – 2010 przewodniczący KZ Solidarność na SGH i z tego tytułu zasiadający w senacie uczelni z głosem doradczym.

Zainteresowania naukowo-badawcze:  W latach 70-tych zainteresowania wokół idei socjalistycznej w myśli niemieckiej i austriackiej, w latach 80-tych wokół przemian społeczności lokalnych, w 90-tych wokół transformacji gospodarki i społeczeństwa w warunkach wolnego rynku. Od roku 2004 zainteresowania badawcze nakierowane są przede wszystkim na kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego
i społecznego.

Wybrane publikacje:

  • Socjologia gospodarki (wraz z L. Gilejko, J. Gardawski i R. Towalski), wyd. Difin, Warszawa 2006;
    2-ie wyd. 2007
  • Chrześcijaństwo jako fundament kultury europejskiej, w: Studia i Prace KES, zeszyt naukowy 13, Warszawa 2007, OW SGH
  • Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, wyd. SGH, Warszawa 2009
  • Idea wielokulturowości. Tradycja Rzeczypospolitej a doświadczenia obecne, wyd. SGH, Warszawa 2010
  • Chrześcijaństwo i konfucjanizm jako kulturowe stymulatory rozwoju gospodarczego. Zachód i Azja Wschodnia; (w druku wyd. SGH)
  • Azjatycki model rozwoju na przykładzie Chin i Japonii, w: (red. K. Górak-Sosnowska, J. Jórewicz), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Łódź 2010, Wyd. Ibidem.

Prowadzone zajęcia: wykłady z socjologii, socjologii gospodarki i socjologii pracy, antropologii społecznej
i cywilizacji europejskiej

Zainteresowania:  szachy, brydż, historia antyczna, kultura Wschodu.

 –

brudnopis techniczny przy budowie strony, zniknie, gdy będzie ostatecznie gotowa

JaSeizaji

 ROZNE

Chrz cniej

Strwie

Inzowy

kjkjk klj

jkkjhjg